I. УСЛОВИЯ

„СИЙКИНГ ТРАВЕЛЪР“ ООД с ЕИК: 206456806, седалище: БЪЛГАРИЯ, Бургас, п.к. 8000; ж.к. Изгрев, бл. 86, вх. 2, ет. 6, ап. 12 залага следните условия, че щом установите достъп до https://burgasfreetour.com , то това означава, че сте съгласни да изпълнявате нашите условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. В случай,че не сте съгласни да изпълните и спазвате посочените условия, разпоредби и закони, изрично Ви се забранява посещение и използване на нашия уебсайт. Всички материали в този сайт са защитени от приложимото право за авторско право и търговски марки.

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 1. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата бива закупена онлайн и използвана „на живо“.

Основните характеристики на Услугата са следните: Обиколка с местен водещ гостите до няколко дестинации. Водещият по време на изживяването не изпълнява екскурзоводска дейност по време на изживяването – Burgas Free Tour, а единствено върви заедно с гостите до дадената точка.

Чл. 2. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

 

IV.  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 5 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

(2) С попълване на данните си и натискане на бутоните “приемам”, “резервирай” или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Гостите/Ползвателите са наясно, че тази услуга не е ексурзия.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя резервация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и допълнителна информация за услугата. Получателят потвърждава резервацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената резервация, изпратено от Доставчика.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 5. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

(2) Условията се приемат на български език, английски или руски език.

(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при резервацията и съдържащи се в съобщението изпратено до Ползвателя.

(4) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за приема на условията.

(5) Тези условия се считат за приети от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(6) Изявлението за приемането на условията и потвърждението за тяхното получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 6. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по

предназначение.

(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 7. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

Чл. 8. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на при регистрация, Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

(4) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

Чл. 9. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своят имейл, който потвърждава регистрацията. Доставичкът запазва правото си да поиска от Ползвателят да си предостави отново данните.

 

V. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата.

Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ

/В никакъв случай СИЙКИНГ ТРАВЕЛЪР или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, обезщетения за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на https://burgasfreetour.com Сайтът на https://burgasfreetour.com, дори ако СИЙКИНГ ТРАВЕЛЪР или упълномощен представител на СИЙКИНГ ТРАВЕЛЪР е уведомен устно или писмено за възможността за такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас./

„Сийкинг Травелър“ ООД не поема отговорност при алергии или други хранителни разстройва, или злополуки случили се по време на изълнение услугата. Пътуването с лодка се поема от трета страна, която носи цялата отговорност за пътуването.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 12. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 13. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от 21.06.2021 г.